Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utvecklingssamarbetet - Finlands ambassaden, Hanoi : Utvecklingssamarbete

FINLANDS AMBASSAD, Hanoi

Lotte Center Hanoi, 24th floor
54 Lieu Giai street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Tel.+84-4-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Utvecklingspolitiken drar upp riktlinjerna för utvecklingssamarbetet

Utvecklingspolitiken är en central del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Som grund för utvecklingspolitiken finns FN:s millenniemål för att utplåna den extrema fattigdomen i världen.

Foto: Juha Peurala.Foto: Juha Peurala.

Finlands utrikespolitik utgår från de mänskliga rättigheterna, eftersom en hållbar utveckling inte är möjlig utan allas rätt och möjlighet att själva definiera och förverkliga sin egen utveckling.

Genom utvecklingspolitiken och det praktiska samarbetet stödjer Finland utvecklingsländernas egna mål och insatser. Utvecklingspolitiken styrs av Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram som godkändes i februari 2012.

Finland har som medlem i EU förbundit sig till att öka sina utvecklingsanslag till 0,7 procent av BNP till och med 2015.

Fyra prioriteringar i utvecklingspolitiken

Enbart ekonomisk tillväxt räcker inte för att uppnå omfattande utvecklingsresultat. Mänsklig välfärd, social jämlikhet och naturens bärkraft beaktas i alla utvecklingsprojekt som finansieras av Finland.

Finland betonar särskilt fyra områden:

1. Ett demokratiskt och ansvarstagande samhälle som främjar de mänskliga rättigheterna
En av Finlands viktigaste ambitioner är att stödja uppbyggandet av fungerande och demokratiskt styrda offentliga institutioner. Det är en grundförutsättning för en demokratisk stat. För att uppnå detta är det viktigt att främja civilsamhällets handlingsfrihet och bekämpa korruption. Finland fäster särskild uppmärksamhet vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna under konflikter.

2. En inkluderande och sysselsättande grön ekonomi
Finland stödjer en samhällsmiljö som främjar investeringar, företagsamhet, ansvarsfulla företag och människovärdigt arbete. En metod för att uppnå detta är att stödja partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn och civilsamhället. En grön ekonomisk tillväxt som minskar klyftorna i samhället och en finanspolitik som strävar efter rättvisa gör det möjligt för människor att påverka samhället, det skapar arbete och grundtrygghet. Det är viktigt att stärka samarbetsländernas statliga finansförvaltning och skattesystem.

3. Miljöskydd och en hållbar hantering av naturresurser
Genom utvecklingspolitiken stödjer Finland en hållbar förvaltning av naturresurser, miljöskydd och naturens mångfald. Finland arbetar för en globalt tryggad livsmedelsförsörjning. Finland har förbundit sig finansiera klimatåtgärder och hjälper utvecklingsländer att anpassa sig till klimatförändringen.

4. Mänsklig utveckling
Finland stödjer barns och ungdomars rätt till utbildning och försöker stärka utbildnings- och hälsovårdstjänsterna i utvecklingsländer. En målsättning är att förbättra ungdomars sysselsättning. När det gäller hälsofrågor fäster Finland särskild uppmärksamhet vid sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och vid mödrahälsovård.

Photo: Marja-Leena Kultanen.

Principer för Finlands agerande

Målet med Finlands utvecklingssamarbete är att stödja utvecklingsländernas egna utveckling. Man strävar också hela tiden efter bättre resultat. Det är viktigt med långsiktig planering och klara målsättningar på lands- och organisationsnivå, liksom att följa upp och lära sig av verksamheten.

  • Ägarskap. Utvecklingssamarbetet förs utgående från partnerskaplandets och dess medborgares egna riktlinjer för utvecklingen. Man kan inte diktera behov och mål utifrån.
  • Hållbarhet och resultat. Resultaten ska vara hållbara och långsiktiga.
  • Öppenhet. Krävs både av givarna och partnerländerna. Den offentliga beslutsprocessen och medelsförvaltningen ska vara öppen och man ska rapportera öppet om resultaten.
  • Konsekvens. För att fattigdomen ska bekämpas möjligast effektivt, strävar Finland efter konsekvens både inom utvecklingspolitiken och mellan olika politikområden. Det går inte att uppnå önskade resultat genom enbart utvecklingspolitik, utan de utvecklingspolitiska målsättningarna måste beaktas också i annat beslutsfattande.

Vart riktas hjälpen?

Tyngdpunkten i utvecklingssamarbetet ligger i Afrika och de minst utvecklade länderna i Asien, samt i vissa bräckliga stater. Finlands långvariga samarbetsländer är Etiopien, Zambia, Tanzania, Kenya, Moçambique, Nepal och Vietnam.

Genom regionalt samarbete stödjer Finland gränsöverskridande problemlösning i Latinamerika, Afrika och Asien. Initiativ till ett bredare Europa fokuserar på Centralasien.

Finland arbetar för sina utvecklingspolitiska målsättningar både med hjälp av finansiering och på politisk väg. Arbetet görs både bilateralt, multilateralt och genom EU. Både statliga aktörer, frivilligorganisationer och företag kan vara verkställare av utvecklingspolitiken.

Läs mera på utrikesministeriets webbplats:

Skriv utDela

Detta dokument

Uppdaterat 6.6.2012


© Finlands ambassaden, Hanoi | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter