Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomen suurlähetystö, Hanoi : Tietoa Vietnamista : Yhteiskunta, kulttuuri ja media

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Hanoi

Lotte Center Hanoi, 24th floor
54 Lieu Giai street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Puh.+84-4-3826 6788
Sähköposti: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Maatiedosto Vietnam

Yhteiskunta, kulttuuri ja media

Väestö

Väestön kasvu

Vietnamin väkiluku on arvioiden mukaan noin 92 miljoonaa. Vietnamin vuotuinen väestönkasvu on hidastunut 1960-luvun yli kolmesta prosentista 2010-luvun noin yhteen prosenttiin. Väestönkasvua hidasti erityisesti väestöpolitiikka, joka salli perheille vain yksi tai kaksi lasta. Politiikasta kuitenkin luovuttiin vuonna 2003, kun syntyvyys oli saatu hallintaan.

Väestön rakenne

Vietnamilaisten eliniän odote tällä hetkellä on noin seitsemänkymmentä vuotta miehille ja 75 vuotta naisille. Vietnamin väestö ovat hyvin nuorta. Alle 15-vuotiaita väestössä on 25 prosenttia ja yli 65-vuotiaita vain noin kuusi prosenttia. Suurin osa väestöstä kuuluu etnisiin vietnamilaisiin kinheihin. Noin kuudesosa väestöstä jakautuu 53 etniseen vähemmistöön, joista suuri osa asuu pohjoisen vuoristossa, Keski-Vietnamin ylängöillä tai Etelä-Vietnamissa.

 

Monet vähemmistöt eivät puhu vietnamia, ja ne ovat jääneet taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen ulkopuolelle. Kiinalaisten osuus maassa pieneni huomattavasti, kun heistä suuri osa pakeni maasta vuoden 1978 jälkeen venepakolaisina. Maassa arvioidaan kuitenkin edelleen asuvan yli 1,5 miljoonaa etnisesti kiinalaista.

 

Noin 70 prosenttia väestöstä asuu maaseudulla keskittyen Punaisen joen ympäristöön pohjoisessa ja Mekongin suistoalueelle etelässä. Vietnam on kuitenkin kaupungistumassa nopeasti, sillä kaupunkiväestön osuus kasvaa noin 3 prosenttia vuodessa. Suurimmat kaupungit ovat eteläinen liike-elämän keskus Ho Chi Minh City 7,2 miljoonalla asukkaallaan ja pohjoinen pääkaupunki Hanoi 6,5 miljoonalla asukkaallaan. Muita suuria kaupunkeja ovat lähes kahden miljoonan asukkaan satamakaupunki Haiphong ja Keski-Vietnamin keskus, lähes miljoonan asukkaan Danang.

 

Lähteet: Economist Intelligence Unit, Suomen Kehitysyhteistyö 2006, CIA The World Factbook 2013.

 

Uskonto

Suurin osa vietnamilaisista luokittelee itsensä ei-uskonnolliseksi virallisissa väestölaskennoissa, vaikka he harjoittaisivatkin uskontoa vierailemalla temppeleissä useita kertoja vuodessa. Vietnamilaisten haluttomuus määritellä uskontoaan selittyy paljolti eri uskontojen kietoutumisesta toisiinsa ja kommunistisen puolueen kielteisellä suhtautumisella uskontoihin. Varsinkin buddhalaisuus, konfutselaisuus ja taolaisuus ovat eläneet maassa rinnakkain vuosisatojen ajan sekoittuen vietnamilaiseen perinteeseen palvoa esi-isiä ja kansallissankareita.

 

Tärkeimpien uskonsuuntausten buddhalaisuuden, konfutselaisuuden ja taolaisuuden lisäksi merkittäviä uskontoja ovat katolisuus ja paikalliset uskonnot cao dai sekä hoa hao. Vietnamissa on myös pieniä protestanttien, islamilaisten ja hindujen ryhmiä.

 

Lähteet: Wikipedia – Religion in Vietnam; CIA World Factbook.

Kielet

Virallinen kieli on vietnam. Englannilla on kasvava merkitys ja nykyisin sen opiskeleminen on useissa kouluissa pakollista. Suuri osa ihmisistä ei kuitenkaan puhu englantia tai puhuu sitä hyvin huonosti. Siirtomaa-aikojen perintönä vanhemmat ihmiset saattavat puhua ranskaa, mutta ranskan merkitys on vähenemässä.

 

Etniset vähemmistöt puhuvat lukuisia kieliä, joita ovat muun muassa

 

 • tay,
 • muong,
 • khmer,
 • nung,
 • h'mong ja
 • kiina.

Oikeusjärjestelmä

Oikeuslaitos

Oikeusjärjestelmä on Vietnamissa suhteellisen heikko, ja se on tiukasti sidottu kommunistiseen puolueeseen. Vietnamissa on ainoastaan muutama tuhat asianajajaa ja oikeudenkäynnit ovat puutteellisia, vaikka perustuslaki takaakin syytetyille oikeuden puolustukseen. Yleinen kritiikki Vietnamin lainsäädäntöä kohtaan on, että lait jättävät liikaa tulkinnan varaa niiden soveltamisessa. Tämä antaa lakeja tulkitseville virkamiehille liikaa vapauksia. Uudistushankkeita on kuitenkin käynnissä.

 

Kuolemanrangaistus on käytössä - erityisesti siihen tuomitaan rikoksista, jotka liittyvät talouteen, korruptioon tai huumausaineisiin.

Korruptio

Korruptiota esiintyy Vietnamissa valitettavan yleisesti niin liiketoiminnassa kuin julkisessa hallinnossakin. Ilmiön olemassaolo ja siitä yhteiskunnalle ja kehitykselle koituvat ongelmat kuitenkin tunnustetaan. Hallinto on myös asettanut korruption kitkemisen yhdeksi keskeisistä tavoitteistaan. Korruptiotapauksista myös uutisoidaan laajalti lehdistössä, mutta liian kriittiset kirjoitukset saattavat kuitenkin johtaa toimittajien pidätyksiin. Vuonna 2012 Vietnam sijoittui 123:ksi 174 maan joukossa korruptiota tarkkailevan järjestön Transparency Internationalin tilastoissa. Korruption koetaan pahentuneen viime vuosina.

 

Lähteet: Economist Intelligence Unit, Country Human Right Fact Sheet – Vietnam, Transparency International.

Koulu- ja opetusjärjestelmä

Vietnamissa on laaja valtiollisten koulujen, korkeakoulujen ja yliopiston verkosto, ja myös yksityinen instituutioiden määrä on kasvanut.

Koulutuslaitos jatkuu Vietnamissa

 

     • Lastentarhaan
     • ala- ja yläasteisiin,
     • keskiasteen koulutukseen ja
     • korkeakouluihin/yliopistoihin.

 

Opetus tapahtuu pääasiallisesti vietnamiksi.

Koulu on pakollista 6-11 -vuotiaille lapsille. Vietnamin lukutaitoisuus kuulukin maailman kärkeen. Lukutaitoisten aikuisten, eli yli 15-vuotiaiden määrä vuonna 2011 oli 93 prosenttia väestöstä.

Vuonna 2013 koulunsa aloittavien määrä koko ikäluokasta oli jo 98 prosenttia. Vietnam pyrkii saamaan vähitellen koko ikäluokan myös toisen asteen opetuksen piiriin. Tämä on seurasta Vietnamin hallituksen aktiivisesta koulutuksen tarjontaa lisäävästä politiikasta. Yli 11-vuotiaiden koulutus ei kuitenkaan ole maksutonta Vietnamissa, ja osa köyhimmistä ei voi jatka kouluaan tätä pidemmälle.

 

Korkeakoulujen opiskelijamäärät ovat nousseet Vietnamissa viime vuosina huomattavasti. Vuonna 2000 yliopistoissa opiskeli 720 000 opiskelijaa, kun vuonna 2007 vastaava luku oli 1,2 miljoonaa. Myös valtion koulutusmenot ovat nousseet nopeasti. Vuonna 2010 Vietnamin koulutus- ja opetusjärjestelmän menot olivat noin viidesosa (19,8%)  valtion budjetista, kun vastaava luku oli muissa Kaakkois-Aasian maissa oli 13,7 prosenttia.

 

Koulutus ja sen laadun parantaminen ovat aiheina jatkuvasti esillä myös osana talouden tuottavuuskeskustelua. Vietnamin opetusministeriöllä on vuonna 2010 hyväksytty toimintasuunnitelma korkeakoulutuksen ja etenkin sen laadun parantamiseksi. Kansaväliseen yhteistyöhön kannustetaan ja maahan on myös perustettu runsaasti yksityisiä ulkomaisia oppilaitoksia, jotka tarjoavat niin kielikoulutusta kuin korkeatasoista tutkinto-opetusta. Huomiota on herättänyt myös tarve parantaa ammatillisen koulutuksen laatua.

 

Vietnam osallistui PISA (Programme for International Students Assessment) tutkimukseen ensimmäistä kertaa vuonna 2012. PISA-tutkimuksessa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa. Kaikista osallistujamaista Vietnamin pistekeskiarvo oli seitsemänneksitoista paras. Kärkikolmikossa olivat Singapore, Korea ja Japani.

 

Lähteet: Business-In-Asia, Economist, OECD, PISA, Maailmapankki, CIA World Factbook 2013

Yhteiskuntaolot

Yhteiskunnallinen vakaus

Vietnam on poliittisesti vakaa yhteiskunta. Levottomuudet ovat harvinaisia, mutta alueellisia tai paikallisia mielenilmauksia saattaa esiintyä. Viime vuosina maankäyttöoikeuksiin liittyvät kiistat ja epäselvyydet ovat olleet useiden paikallisten tai kyläkohtaisten mielenilmauksien taustalla. Viranomaiset reagoivat mielenosoituksiin yleensä tiukasti.

 

Kokoontumis- ja ilmaisunvapauksia rajoitetaan Vietnamissa kuten myös osallistumista lakkoihin, jotka eivät ole etukäteen virallisen työväenyhdistyksen hyväksymiä.

Suhtautuminen vähemmistöihin

Etniset vähemmistöt edustavat noin kuudesosaa väestöstä. Hallituksen ja vähemmistöjen väliset suhteet ovat paranemassa, mutta ovat edelleen herkät hallituksen asettaessa kansallisen yhtenäisyyden vähemmistöjen ja yksilön oikeuksien edelle. Vähemmistöjen oikeudet on kuitenkin turvattu lailla, ja viime vuosina hallitus on pyrkinyt myös parantamaan vähemmistöjen sosiaalista ja taloudellista asemaa.

Työttömyys ja sosiaaliturvajärjestelmä

Vuoden 2012 arvion mukaan Vietnamin työttömyysaste on noin 4,5 prosenttia. Luku tosin koskee vain kaupunkiväestöä. Maaseudulla työttömyyttä ei katsota olevan. Sosiaalivakuutusjärjestelmä luotiin vuonna 1947, ja sitä laajennettiin vuonna 1993 koskemaan myös yksityisiä ja yhteisyrityksiä. Tällä hetkellä pakollisina järjestelmään kuuluvat 

 

 • eläkevakuutus,
 • äitiyspäiväraha ja
 • työkyvyttömyys- ja työttömyysvakuutus.

 

Tällä hetkellä eläkeiässä olevista kuitenkin vain hyvin harvat saavat eläkettä tai mitään muutakaan tukea, ja tuen määrä on vaatimaton.

 

Lähteet: Economist Intelligence Unit, CIA Factbook - Vietnam.

Kulttuuri

Vietnamilainen kulttuuri on saanut vaikutteita muun muassa Kiinasta, Ranskasta ja sosialismista. Kuitenkin esimerkiksi vietnamilaisella taiteella on aina ollut selvät ominaispiirteensä. Ennen 1990-luvun alkua maata pidettiin hyvin suojattuna ulkomaisilta kulttuurisilta vaikutteilta lukuun ottamatta neuvostoliittolaista, kiinalaista, kuubalaista ja muiden sosialististen maiden kulttuuria. 1990-luvun alun jälkeen Vietnamiin kulttuuriin ovat vaikuttaneet myös muut Kaakkois-Aasian valtiot sekä Eurooppa ja Amerikka.

Vietnamilainen taide

Vietnamilaisella taiteella on pitkä ja värikäs historia, joka ulottuu aina vuoteen 8 000 eaa. Vietnamille ominaisia taiteen muotoja ovat muun muassa alueittain vaihteleva

 

 • perinnemusiikki,
 • silkkimaalaus,
 • teatteri,
 • perinteinen tanssi ja
 • vietnamilainen erikoisuus vesinukketeatteri.

Vietnamilainen ruoka

Vietnamilaiselle keittiölle on ominaista kasvisten runsas käyttö. Öljyä käytetään vain vähän. Ruoka rakentuu usein riisin, kalakastikkeen ja soijakastikkeen varaan. Perusmakuja ovat myös tulisuus, happamuus ja makeus. Vietnamissa käytetään myös paljon erilaisia nuudeleita ja maan erikoisuus on nuudelikeitto, phở, joka koostuu riisinuudeleista, naudan tai kanan lihasta, liemestä ja tuoreista yrteistä sekä kasviksista.

Vietnamilaiset juhlapäivät

Vietnamilaisten tärkein juhlapäivä on Tết, vietnamilaisten kuunkiertoon perustuva uusi vuosi tammi- tai helmikuussa. Myös Buddhan syntymäpäivää vietetään jossain määrin täydenkuun aikana neljännessä kuussa. Häitä pidetään yhtenä tärkeimmistä juhlista, ja niitä juhlitaan näyttävästi.

Media

Tiedotusvälineet

Kaikki tiedotusvälineet kuuluvat Vietnamissa valtion valvonnan alaisuuteen, ja niiden on noudatettava uutisoinnissaan kommunistisen puolueen virallista linjaa. Mahdollisuudet kriittiseen journalismiin ovat rajoitettuja, ja toimittajia saatetaan myös pidättää. Hallitus valvoo sekä kotimaisten että ulkomaalaisten tiedotusvälineiden toimintaa. Myös internetjulkaisujen ja blogien sisältöä tarkkaillaan.

 

Lehdistövapautta kuvaavalla Reporters Without Borders -järjestön listalla Vietnam oli vuonna 2014 vasta 174. sijalla 180 maan joukossa. Sijoitus laski kymmenen sijaa vuodesta 2010. Sama järjestö listaa Vietnamin myös internetin viholliseksi.

 

Voice of Vietnam on valtion virallinen, kuuluvuudeltaan koko maan kattava radiokanava. Valtion virallinen televisioyhtiö on nimeltään Vietnam Television.

 

Internet

Internet tuli ensimmäistä kertaa saataville Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä vuonna 1998, ja sen käyttö on lisääntynyt jatkuvasti. Vuoden 2013 arvion mukaan internetiä käyttää 31 miljoonaa vietnamilaista eli noin 36 prosenttia kansasta.

 

Internetin käyttö keskittyy pitkälti kaupunkialueille. Käytön odotetaan lisääntyvän edelleen, kun tarjolle tulee entistä enemmän vietnamilaisille suunnattua sisältöä.

 

Hallitus kontrolloi internetin sisältöä, ja ainakin pääsy ulkomaisille aikuisviihdesivustoille ja poliittisesti kyseenalaisille sivustoille on estetty. Hallitus voi myös rajoittaa kaistan leveyttä ja valvoa myös yksityisiä Internetin käyttäjiä. Facebook on toiminut maassa kesästä 2011 lähtien.

 

Lähteet: Economist Intelligence Unit, Vietnam Internet Network Information Center.

Kansalaisyhteiskunta

Kansalaisyhteiskunnan toiminta on tiukasti valtion valvomaa. Toiminta on tosin vapaampaa sellaisten aihepiirien parissa, jotka eivät ole poliittisesti herkkiä. Näitä aiheita ovat koulutus, terveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja maaseudun kehitys. Vaikka poliittinen kontrolli onkin tiukkaa, valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhteiden kehittämistä pyritään edistämään. Perustuslaki takaa kokoontumis- ja yhdistysvapauden, mutta toiminta ei saa olla ristiriidassa järjestelmän kanssa.

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Hanoi

Päivitetty 11.7.2013

© Suomen suurlähetystö, Hanoi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot